03-613-8002 / 052-343-8206
כתובתינו - מוצא 1 תל אביב (לשים בוויז ל

חוזה ההשכרה

לקוחות יקרים להלן חוזה ההשכרה שאתם מתבקשים לחתום בעת קבלת הציוד שלנו על ידכם

אני הלקוח/המזמין מאשר בזה (מסמך זה נערך בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד):

1 .אני מאשר כי הזמנתי מחברת עידן וי.אי.פי בע"מ (להלן: "עידן הקריוקי") את הציוד המצויין לעיל להשכרה לתקופה הנקובה לעיל.

2 .אני מאשר בזה כי קבלת הציוד לידיי נעשתה לאחר שראיתי את הציוד ואת מצבו, בדקתי אותו, את אופן הפעלתו ותחזוקתו ואת תקינותו ביחד עם נציג עידן הקריוקי, ומצאתי אותו תקין, שלם ומתאים לצרכיי.

3 .אני מתחייב שלא לעשות בציוד כל שימוש שהוא שלא בהתאם להוראות החלות עליו ו/או המופיעות עליו ו/או בניגוד להדגמה שבוצעה עבורי.

4 .ידוע לי כי אם הציוד יוחזר על ידי כשהוא תקול ו/או פגום, יהיה עלי לשלם את עלות התיקון, ואם לא ישולם על ידי מכל סיבה שהיא בתום 7 ימים מתאריך ההחזרה ו/או יוחזר ללא אפשרות לתקנו, יהיה עלי לשלם את מחיר עלות רכישתו באתר "עידן הקריוקי". עידן הקריוקי שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלי רק עד למועד החזרת המוצר ובכפוף להשבתו כשהוא תקין ושלם, והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש במקרה של החזרת הציוד באיחור ו/או אי החזרתו ו/או החזרתו כשהוא פגום ו/או בכל מקרה אחר של הפרת תנאים אלו, ולחייב את כרטיס האשראי בגובה הנזק שנגרם לה.

5 .המחיר הנקוב בהזמנה לעיל הינו בגין יום השכרה אחד. איחור בהחזרת הציוד מעבר לתאריך ושעת ההחזרה, יחויב בתשלום בגין יום נוסף לכל איחור כאמור. ידוע לי כי אין באמור כדי לתת לי זכות לאחר בהשבת הציוד כנגד התשלום, אלא אם כן פניתי מראש לעידן הקריוקי וקיבלתי את אישורה בכתב, מאחר והדבר עלול למנוע מסירת ציוד ללקוח אחר.

6 .אני מתחייב לעשות שימוש בציוד בהתאם להוראות נציג עידן הקריוקי, להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין. ידוע לי כי באחריותי הבלעדית לוודא כי ישנה אפשרות טכנית, הרשאה וזכות על פי חוק להעמיד ולהפעיל את הציוד במקום ובמועד המתוכנן על ידי. ידוע לי כי במידה והציוד יוחרם במהלך ההשכרה, הדבר ייחשב כאיחור במסירה ויחייב תשלום לפי מחיר השכרה יומי עד להשבתו לעידן הקריוקי, וזאת באחריותי ועל חשבוני.

7 .ידוע לי כי אין להציב את הציוד ו/או להפעילו כשהוא חשוף לגשם ו/או למים.

8 .ידוע לי ואני מצהיר כי במקרה של השכרת גנרטור, עידן הקריוקי אינה אחראית למיקום הצבתו ו/או הפעלתו על ידי, כי קיבלתי הנחיות והוראות בטיחות והפעלה, הבנתי אותם במלואם, וכי עלי לפעול בעניין זה בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות מחמירים, לרבות, אך לא רק, שלא להציבו ליד מקור אש, גז וכו'.

9 .ידוע לי ואני מצהיר כי במקרה של השכרת מתנפחים, לא אנפח אותם ולא אאפשר שימוש בהם בטרם אקרא שוב את הוראות הבטיחות וההפעלה של המתקן (בנוסף להנחיות ולהדגמות שניתנו לי על ידיכם). ידוע לי כי יש להציב בכל העת אחראי מבוגר על המתנפח, וכי אחריות השימוש במתקן, הן לעניין יכולת השימוש בו וההנאה ממנו, והן לעניין השמירה על בטחון ובטיחות המשתתפים והאורחים, תחול עלי בלבד. כל עוד לא מצוין על גבי המתנפח במפורש כי הוא מיועד למים, אין להרטיב אותו ואין לשפוך עליו מים. אין להעמיד את המתנפח בשמש בתנאי חום קיצוניים, מחשש לעמידותו ומחשש לכוויות.

10 .ידוע לי ואני מצהיר כי במקרה של השכרת מכונת מזון ו/או שתיה מכל מין וסוג שהוא, עלי להשיבה כשהיא נקייה ומוכנה לשימוש, שאם לא אכן אחוייב בגין ניקוייה.

11 .ידוע לי כי במקרה של השכרת ו/או רכישת אוהלים, לא תחול על עידן הקריוקי כל אחריות שהיא למצב המוצר, תקינותו ועמידותו.

12 .ידוע לי כי בכל מקרה לא יהיה החזר על השכרת ציוד, ובאחריותי לוודא בעת קבלתו לידי כי הוא תקין, פועל ותואם את כל צרכיי, ולכן קבלתו לידי תהווה ראיה לכך, ומאותו רגע עד השבתו לעידן הקריוקי אהיה אחראי באופן מלא ומוחלט למצבו.

13 .ידוע לי כי באפשרותי לשכור גם שרותי מפעיל מטעם עידן הקריוקי בתשלום נפרד. בכל מקרה שלא אשלם בגין שרות זה, אהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט לשמירה על תקינות הציוד, להפעלתו בהתאם להנחיות ולהוראות, לשמירה על הוראות הבטיחות ולקיום הוראות כל דין, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד עידן הקריוקי.

14 .אני מאשר ומצהיר בזה כי החל מקבלת הציוד לידי ועד השבתו לידי עידן הקריוקי, אני אהיה אחראי באופן מלא ובלעדי הן לציוד והן לכל צד ג׳ שהוא ו/או לכל נזק ו/או פגיעה שעלולים להיגרם לכל צד ג׳ שהוא. מבלי לגרוע מהאמור אני מתחייב לשפות את עידן הקריוקי ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה שיופנו כלפיה, לרבות כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו לה עקב כך.

15 .בכל מקרה של הפרת חובותיה והתחייבויותיה של עידן הקריוקי, לא תעלה אחריותה על גובה עלות השכרת הציוד ששולמה על ידי, כזיכוי להזמנה הבאה. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי.

16 .במקרה של תקלה טכנית יש להתקשר לתמיכה הטכנית של עידן הקריוקי בשעות הפעילות הרגילות, לטלפון 3438206-052 שלוחה 2 .בכל מקרה יש לנסות את הפעלת הציוד לפני מועד הפעילות המתוכנן, במקום המיועד להפעלתו, לוודא שאינן תקלות או קשיי הפעלה. במידה ונמצאה תקלה שלא ניתנת לתיקון דרך הטלפון, על הלקוח להגיע למחסני עידן הקריוקי בתיאום עם התמיכה הטכנית להחלפת המוצר.

17 .על ההתקשרות עם עידן הקריוקי ועל תנאים אלו ועל כל הנובע מהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט תהיה של בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

18 .אני מאשר כי ידוע לי ואני מתחייב על החזרה ולקיחת ציוד בין השעה 09:00-17:00 , למעט ימי שישי ההחזרה עד השעה 11:00

19. אני משאר בזאת כי הושאר פרטי אשראי לפיקדון בעת ביצוע ההזמנה / לקיחת הציוד ופרטים אלה מהווים ביטחון וערבות על ציוד שהשכרתי מעידן ויאיפי בעמ עבור תקלה/ אי עמידה בלוח הזמנים בהחזרת הציוד.
20.אני מאשר בזאת קבלת מייילים שיווקין עם הטבות.


ולראיה באתי על החתום היום, ___________________: שם: _________________ ת.ז. ________________ טל': ___________________ חתימה: ____________